6.3 Hoofdstuk over de Vier Grote Koningen

vaishravanakubera.jpg “Je zult in de toekomst, eerwaarde broeder, naar de zetel van de Verlichting komen. Je zult hoog op de uitmuntende zetel van de Verlichting aan de voet van de Koning der bomen gaan zitten en Vermogens (siddhi’s) tonen die verkregen zijn door de kracht van geloften, beoefeningen en louteringen (tapas), door bijzondere zegeningen en door vele triljoenen moeilijke en de meest wonderbaarlijke daden te verrichten die alle wezens overtreffen in de gehele drievoudige Wereld. Je zult de zetel van de verlichting geheel versieren. Je zult, beste broeder, alle drieduizendvoudige maal vele duizenden wereldsystemen bevrijden. Tegen de voet van de Koning der bomen gezeten, beste broeder, zul je het onvoorstelbare leger van M?ra verslaan, die een erg beangstigend uiterlijk heeft, een hoogst angstaanjagende verschijning met verschillende verminkte vormen. Bovenop de zetel der Verlichting, beste broeder, zul je de volkomen Verlichting bereiken die ongeëvenaard, kalm, zuiver, diepgaand en het hoogste is wat een voelend wezen kan bereiken. Gezeten, eerwaarde broeder, op de Diamanten zetel* die stevig en standvastig is, zul je het Wiel van de hoogste Dharma draaien, wat geprezen wordt door alle Boeddha’s; buitengewoon diepzinnig is de leer van de Twaalf Schakels** van Afhankelijk Ontstaan. Jij zult, beste broeder, op de opperste (gouden) trommel van de Dharma slaan. Eerwaarde broeder, je zult op de verheven Schelphoorn (Sankha) blazen, die alle kwaad verdrijft en de glorie van de heiligen aankondigt. Jij zult, eerwaarde broeder, het Vaandel (Dhvaja) van de overwinning van de leer van de Boeddha doen rijzen. Jij zult het hoogste licht van de Dharma ontsteken, eerwaarde broeder. Jij zult de hoogste leringen (de Dharma) overal naartoe verspreiden, eerbiedwaardige broeder. Jij zult vele honderdduizenden kwellingen uitroeien, beste broeder. Jij zult, eerwaarde broeder, vele triljoenen voelende wezens uit de vreselijke oceaan van angst bevrijden. Jij, eerwaarde broeder, zult vele triljoenen wezens bevrijden van het rad van het cyclisch bestaan. Jij zult, eerbiedwaardige broeder, de vele triljoenen Boeddha’s allemaal gunstig stemmen.’’
Toen dit gezegd was, spraken de Vier grote Koningen aldus tot de Verhevene:
“Verhevene, uit mededogen voor de koning der mensen, die deze en soortgelijke huidige en toekomstige verdiensten ziet in de koning der s?tra’s en verdiensten heeft gezaaid onder duizenden Boeddha’s; nu wij zijn oneindige stapel verdiensten zien, zullen wij, Verhevene, de Vier grote Koningen, met onze legers en stoeten, samen met vele honderdduizenden Yaksa’s, zodra we in onze eigen verblijfplaatsen worden aangespoord door de parasols die ontstaan zijn uit kruipplanten en die verschillende parfums en geuren afgeven, met onzichtbare lichamen het schone paleis van die koning der mensen, dat goed besprenkeld is met water van diverse parfums en verfraaid met allerlei versieringen, benaderen en binnengaan, om naar de Dharma te luisteren.

*de Diamanten zetel (der Verlichting); wordt ook aangeduid als de Vadjra-Troon (der Verlichting).
**Zie Hoofdstuk 17: verzen 193-194 (over de Twaalf Schakels van Afhankelijk-Ontstaan).


Brahma, de Oppergod van onze "Sfeer van Verlangen", Indra, de Koning van de goden, Shakra, Koning van de goden, Sarasvat?, de grote godin, Sri, de grote godin, Dridha, de Aarde-godin, Samjñaya, de grote generaal van de Yaksa’s, de Acht en Twintig grote generaals van de Yaksa’s, Maheshvara, de goddelijke zoon, Vadjrapani, de heer van de Yaksa’s, Manibhadra, de grote generaal van de Yaksa’s, Har?t? met haar Vijfhonderd zonen, Anavatapta, koning der Naga’s, Sagara, koning der Naga’s en vele triljoenen goden met onzichtbare lichamen, zullen komen om naar de Dharma te luisteren. Voor het paleis van die koning der mensen dat geheel verfraaid is met allerlei soorten versierselen, zal voor de Verkondiger van de Dharma een zetel (Dharma-Troon) aangeschaft worden, die door en door versierd is met verschillende verfraaiingen en die zal hoog geplaatst worden op een plek die bestrooid is met bloemen. Wij, Verhevene, de Vier grote Koningen met onze legers en stoeten, met vele honderdduizenden Yaksa’s zullen dan tevreden zijn. Zodra we verzadigd zijn door de nectar van de Dharma die daar onderwezen wordt, zullen wij die koning der mensen die een goede spirituele adviseur aan zijn zijde en als metgezel heeft, beschermen. We zullen hem bevrijden, bijstaan, verdedigen, vrede en welvaart schenken. En we zullen zijn paleis, stad en gebieden beschermen. Bovendien zullen wij die gebieden bevrijden van alle verdrukkingen, ongelukken en problemen.

Wanneer er een koning der mensen zou zijn, die in een gebied zou komen waar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, aanwezig is, en als, Verhevene, deze koning der mensen, die monniken, nonnen en leken die de houders van de uitmuntende Suvarnabhasa zijn, de koning der s?tra’s, niet zou respecteren, eren en hulde zou bewijzen, zich niet verzadigd zou voelen door de nectar van de Dharma, geen enkel eerbied zou tonen voor het vernemen van de nectar van de Dharma, dan zullen deze goddelijke lichamen van ons, de Vier grote Koningen, met onze legers en stoeten en de vele triljoenen Yaksa’s, niet toenemen met grote macht, moed, energie en kracht. Onze lichamen zouden niet toenemen in glans, glorie en pracht en wij zullen, Verhevene, de Vier grote Koningen met onze legers en stoeten, samen met vele triljoenen Yaksa’s, dit gebied negeren. Als wij, Verhevene, dit gebied negeren, dan zullen de groepen goden die verblijven in alle gebieden, dit gebied eveneens negeren. Als de goden, Verhevene, het gebied negeren, zullen er in dat gebied verschillende regionale verstoringen ontstaan. De wezens in alle gebieden zullen twistziek worden. Zij zullen gaan redetwisten. Verscheidene ziektes te wijten aan ongunstige negatieve planetaire constellaties, zullen dat gebied treffen. Uit diverse richtingen zal het kometen en meteoren regenen, [de boodschappers (voortekenen) van groot onheil]. Planeten en gesternte geraken in disharmonie met elkaar. De zon zal (nog) gezien worden tijdens de opkomst van de maan. Er zullen zonsverduisteringen en maaneclipsen te zien zijn. De zon en de maan zullen voortdurend geteisterd worden door Rahu, (de Opperheer van de Navagraha’s). De ganse tijd zullen er diverse regenbogen in de lucht te zien zijn. Er zullen aardbevingen zijn. De waterbronnen in de aarde zullen opdrogen en verdwijnen. Het gebied zal door storm en hevige regenval getroffen worden. Er zal hongersnood ontstaan en buitenlandse machten zullen het gebied veroveren en vernietigen. Het gebied zal uitgeroeid worden en die wezens zullen veel problemen hebben. [Dat gebied zal in een ongelukkige staat verkeren] Als, Verhevene, wij, de Vier grote Koningen, met onze legers en stoeten, met vele honderdduizenden Yaksa’s en de groepen goden die verblijven in dat land en dat land negeren, dan zullen er in dat land honderden of duizenden van deze en soortgelijke rampspoeden plaatsvinden.

Maar wanneer er, Verhevene, een koning der mensen zou zijn die ernaar zou verlangen scherp bewaakt te worden, diverse koninklijke zegeningen en geluk te ontvangen, met een gezegende geest grote heerschappij uit te oefenen, alle wezens in alle gebieden gelukkig te maken, alle buitenlandse legers te verslaan, zijn hele gebied voor lange tijd te beschermen, heerschappij uit te oefenen d.m.v. de Dharma, zijn gebied te bevrijden van alle angsten, verdrukkingen, ongeluk en problemen, dan moet die koning der mensen, Verhevene, zeer zeker deze uitmuntende Suvarnabhasa horen, de koning der s?tra’s. Vervolgens moet hij hulde bewijzen aan die monniken, nonnen en leken die de houders van de voornaamste s?tra’s zijn en hen respecteren en vereren. Wij, de Vier grote Koningen, met onze legers en stoeten, zullen volledig verzadigd zijn door deze opeenstapeling van verdiensten die ontstaan is door naar de Nectar van de Dharma te luisteren. En onze goddelijke lichamen zullen krachtiger schitteren. Hoe kan dat? Omdat, Verhevene, die koning der mensen dan zeer zeker deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, gehoord zal moeten hebben. Hoewel, Verhevene, Brahma diverse wereldse en bovenwereldse Verhandelingen heeft uiteengezet, Shakra, de koning der goden, vele verschillende Verhandelingen heeft verklaard, veel wereldse en bovenwereldse Verhandelingen verklaard zijn door diverse Zieners die de vijf soorten bovennatuurlijke kennis bezitten, [is deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, superieur aan hen allemaal en veel bijzonderder] Verhevene, superieur aan de honderdduizenden Brahma-koningen, de vele triljoenen Shakra’s en Indra’s en de triljoenen Zieners die de vijf soorten bovennatuurlijke kennis bezitten, is de Tathagata, die voor het welzijn van alle voelende wezens deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, tot in de details uitlegt, zodat de koningen der mensen in het gehele Jambudv?pa hun heerschappij kunnen uitoefenen, waardoor alle wezens gezegend zullen worden. [Moge daarom het eigen gebied en alle gebieden beschermd, bewaakt] en niet bedreigd of aangevallen worden, vrij zijn van vijanden, alle buitenlandse machten verslagen en teruggedrongen worden, die gebieden vrij van rampspoed en problemen worden, er totale vrijheid van religie heersen in alle gebieden, het grote licht (de lamp) van de Dharma door die koningen der mensen ontstoken worden in al hun verschillende gebieden, de Verblijven en Toevluchtsoorden van alle goden gevuld worden met goden en hun (goddelijke) Zonen. En dat wij, de Vier grote Koningen, met onze legers en stoeten, de vele honderdduizenden Yaksa’s en de massa’s goden in het gehele Jambudv?pa verzadigd en gunstig gestemd zullen zijn, [dat onze goddelijke lichamen (nog) meer licht zullen gaan uitstralen] en onze moed, kracht, energie, glans, glorie, pracht en praal enorm zal toenemen. Moge het gehele Jambudv?pa overvloedig, gelukkig en vol met mensen worden. Moge de wezens in het ganse Jambudv?pa gezegend worden, diverse pleziertjes ervaren, de wezens gedurende vele triljoenen aeonen onvoorstelbare verheven zegeningen ontvangen, ontmoetingen met Boeddha’s hebben en in de toekomst de allerhoogste en volmaakte Verlichting verkrijgen. Dit alles is te danken aan de Verhevene, de Tathagata, de Arhat, de volledige Verlichte. Door de Kracht van zijn Mededogen waardoor allen gezegend worden [die de triljoenen Brahma-goden te boven gaat], met de kennis die de Tathagata bezit die ongeëvenaard is en de goddelijke kennis van de vele triljoenen Shakra’s overtreft en met de zegeningen en vermogens (siddhis) ontstaan uit ascese, die de diverse vele triljoenen groepen Zieners, die allemaal de vijf soorten bovennatuurlijke kennis bezitten te boven gaat, heeft de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de volmaakte Verlichte, in detail deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, uitgelegd hier in dit Jambudv?pa voor het welzijn van alle voelende wezens. Welke wereldse of bovenwereldse koninklijke Verhandelingen en Teksten in het gehele Jambudv?pa zijn rond gegaan waardoor deze voelende wezens gezegend zijn, zij zijn allemaal geopenbaard en uiteengezet door de Bhagavan, de Tathagata, de Arhat, de volmaakte Verlichte, in deze uitmuntende Suvarnabh?sa, de koning der s?tra’s. Om deze reden moet de koning der mensen zeer zeker, deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, respecteren, vereren en hulde bewijzen."

Toen dit allemaal gezegd was, sprak de Verhevene aldus tot de Vier grote Koningen:
“Daarom zullen de Vier grote Koningen zeer zeker ijveren voor het welzijn van die koningen der mensen die deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, horen, eren en vereren. En, oh die grote Koningen, zullen die monniken, nonnen en leken die de houders van de voornaamste s?tra’s en de (wel)daden van de Boeddha’s zijn, ondersteunen. Zij zullen de daden die de Boeddha verricht heeft (ook) uitvoeren in deze wereld van goden, mensen en Asura’s. Zij zullen de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s tot in de details uitleggen. De Vier grote Koningen moeten zeer zeker die monniken, nonnen en leken die de voornaamste houders van de s?tra’s zijn, beschermen, verdedigen, bevrijden, bijstaan, vrede en welvaart schenken, zodat zij beschermd en verdedigd worden, geen rampspoed of problemen hebben en gelukkig zullen zijn, om in staat te zijn tot in de details aan de voelende wezens deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, uit te leggen."

Voorwaar, toen de grote koning Vaisravana, de grote koning Dhritarastra, de grote koning Vir?dhaka en de grote koning Vir?paksa van hun zetels opstonden, de schouder bedekt met hun mantel, gehuld in hun gewaden en hun rechter knie op de grond geplaatst, met hun handen een eerbiedig gebaar naar de Verhevene maakten en zich ter aarde wierpen, prezen zij op dat moment de Verhevene met de volgende verzen:


“Oh Boeddha, uw lichaam is
zo helder als de maan.
U schittert als duizend zonnen.

Uw ogen hebben de glans
van een zuivere lotus.
Oh Boeddha, u bezit een gebit
vol met stralende witten tanden,

Uw verdiensten zijn zo talrijk
als de druppels in de oceaan,
evenwel een onuitputtelijke bon
van verdiensten behoort u toe.*

U bent een oceaan van kennis,
vol met vele honderdduizenden meditaties.
In uw voetzolen staat het teken
van het Wiel van de Dharma.**

In uw handen en voeten staat
de knoop zonder einde*** afgebeeld.
De knoop in uw voetzolen lijkt op
die in de voeten van de Heer der ganzen.

brahmaopdegans.jpeg

*Zie Hoofdstuk 4: vers 50

** Dharmachakra: het symbool van de overwinning over de zes bestaanswerelden (alles binnen de velg) en de Drie Sferen; de Sfeer van Verlangen, de Vorm- en Vormloze Sfeer. De acht spaken vertegenwoordigen het Achtvoudige Pad, de voorschriften van de Boeddha om de oorzaken van het lijden op te heffen.

***Shrivasta: de knoop zonder einde, die een lang leven en nooit-eindigende Liefde symboliseert.
Wij aanbidden u, Boeddha,
als de Heer van de gouden Bergen,
zo puur als goud.
En u vertoont eveneens alle kwaliteiten
die de heilige berg Meru* bezit.

Wij aanbidden U, de zuiverste Boeddha,
die als de hemelsblauwe lucht
op een stralende (wolkenloze) herfstdag is
en u gelijkt op de maan,
de Tath?gata-maan, onaangetast.

Gelijk de oneindige reflecties
van de maan in het water,
dolen de wezens, verloren en verblind
door hun projecties, uit onwetendheid
eindloos rond in het cyclisch bestaan."


Voorwaar, toen sprak de Heer de Vier Koningen als volgt toe:

“De Allerbeste koning der s?tra’s,
deze uitmuntende Suvarnabhasa
van de Boeddha’s met de tien-krachten,
moet door jullie, de Wereldbeschermers,
met alle macht en kracht beschermd worden.

Moge, aangezien dit juweel van een s?tra
zeer diepzinnig is en zegeningen schenkt
aan alle voelende wezens,
lang voort blijven bestaan in dit Jampudv?pa
voor het welzijn en de zegeningen
van alle voelende wezens.

Door zijn kracht is in alle drieduizendvoudig
maal vele duizenden wereldsystemen,
alle leed in de lagere bestaanswerelden
en in de hellen opgeheven.


*De heilige Berg Meru of Sumeru is het Middelpunt van de wereld, volgens de Kosmologie van de Abhidharmakosha. Hij bestaat uit o.a: Goud, Zilver, Lapis lazuli en Robijn. In India wordt Meru of Kailash ook wel de (voormalige) Noordpool genoemd, en dit kan te maken hebben met de Poleshift/Aardaskanteling, die in de Ijstijd (omstreeks 10860 vC) heeft plaatsgevonden, en waardoor de Polen
van plaats verwisselden. Sindsdien is Polaris (van de Grote Beer) onze Poolster, en werd Draco richting China verdreven.

En mogen alle koningen hier in dit Jambudv?pa
met grote vreugde hun gebieden beschermen
door de kracht van de Dharma.

Moge door zijn kracht
dit ganse Jambudv?pa vredig,
overvloedig en genietbaar worden
en alle wezens in het gehele Jambudv?pa
gezegend worden.

Deze koning der s?tra’s moet gehoord worden
door die koning der mensen die zijn gebied,
welvaart, koningschap en heerschappij liefheeft.

Deze koning der s?tra’s veroorzaakt
de vernietiging van vreemde vijanden,
brengt buitenlandse legers zware nederlagen toe,
verwijdert de grootste angsten en rampspoeden
en is de oorzaak van het hoogste goed.

Zoals de [wensvervullende] juwelenboom schittert,
in een goed huis staat en allerlei verdiensten levert,
op dezelfde wijze moet deze koning der s?tra’s
beschouwd worden door hen die naar dezelfde
verdiensten hunkeren als waar koningen naar streven.

Moge, precies zoals iemand die verdrukt
door de hitte en verlost wordt
van hevige dorst door ijskoud water,
deze koning der s?tra’s
de koningen der mensen
van deugden en zegeningen voorzien.

Voor massa’s koningen
is de uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s,
te vergelijken met een schatkistje vol juwelen
waarin zich elk juweel bevindt,
die hij in de palm van zijn hand houdt.

Deze koning der s?tra’s is vereerd door massa’s goden,
gehuldigd door de Koning der goden en beschermd
door de vier Wereldbeschermers die over
grote magische krachten beschikken.

Deze koning der s?tra’s
wordt voortdurend bewaakt
door de Boeddha’s in de tien richtingen.
De volmaakte Verlichten feliciteren
diegene die deze s?tra uiteenzet.

200px-amaravatiscrollyaksha3rdcentury.JPG

Vele honderdduizenden Yaksa’s
beschermen het gebied in de tien richtingen
waar zij deze koning der s?tra’s horen
met een vreugdevolle en gelukkige geest.

Er bestaan onvoorstelbaar veel
menigten goden in Jambudv?pa.
Moge al de massa’s goden
deze s?tra vol blijdschap aanhoren.

Door het aanhoren van deze Dharma
verkrijgen zij grootse schittering en moed.
En zo creëren zij de oorzaken
die hun goddelijke lichamen
met enorme macht en kracht doen toenemen."

mandarava.jpegdsc00145.JPGvruchtaardbei.jpeg

Voorwaar, toen de Vier grote Koningen, deze en soortgelijke verzen in de aanwezigheid van de Volkomene hadden gehoord, waren ze verbaasd, verwonderd en verrukt. In een enkel moment waren zij zo diep bewogen door de kracht van deze Dharma, dat zij tranen vergoten. Rechtop staand met trillende ledematen, begiftigd met onvoorstelbare blijdschap, geluk en vreugde, bestrooiden zij de Verhevene, de Volkomene met goddelijke mandarava bloemen. Nadat zij die bloemen uitgestrooid hadden, stonden zij op van hun zetels, bedekten ze hun schouder met een mantel, plaatsten ze hun rechter knie op de grond en maakten ze een eerbiedig gebaar naar de Verhevene en spraken ze aldus tot de Verhevene:
"Wij, Bhagavan, de Vier Grote Koningen, met onze legers en stoeten, met vele honderdduizenden Yaksa’s, zullen voortdurend verbonden zijn met de monnik die de Dharma verkondigt, omwille van het eren en beschermen van die Verkondiger van de Dharma."

Zo (eindigt) het zesde hoofdstuk, het Hoofdstuk over de Vier Grote Koningen, in de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s.

bloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpegbloemen1.jpeg