15. Hoofdstuk over de Profetie betreffende de Tienduizend Goddelijke Zonen

250px-sculpture_of_aditya_the_sun_god_of_gupta_period_from_garhwa_allahabad_1870s.jpg

Toen dit gezegd was sprak de edele godin Bodhisattvasamuccaya aldus tot de Verhevene:

"Verhevene, door welke goede daden
of verzameling verdiensten
komt het dat deze Tienduizend Goddelijke Zonen,
aangevoerd door Jvalanantaratejoraja;

Uit de Hemel van de Drieëndertig goden zijn afgedaald,
om in de aanwezigheid van de Boeddha
naar de Dharma te luisteren?"

“Omdat zij de profetie over de Verlichting
van de volgende drie goede personen hadden gehoord:

Deze heilige man, de Bodhisattva Ruciraketu,
zal in de toekomst, nadat er ontelbaar veel
triljoenen aeonen verstreken zullen zijn,
de allerhoogste en volmaakte Verlichting bereiken
in de Suvarnaprabhasita Wereldsfeer.

Hij zal in de wereld geboren worden
als de Tathagata Suvarnaratnakaracchatrakuta,
de Arhat, de volmaakte Verlichte,
begiftigd met volmaakte wijsheid en voorbeeldig gedrag.

Iemand die de gelukzaligheid heeft bereikt,
de aard van de wereld heeft doorschouwd,
een volmaakte leidsman van mensen
in het beoefenen van morele zelfdiscipline
en een Boeddha, een leraar van mensen èn goden.

Zo zal het zijn, totdat de Tathagata
Suvarnaratnakaracchatrakuta, de Arhat,
de volledige Verlichte, het Paranirvana heeft bereikt
en de Dharma en zijn Leer verdwenen is.

Zijn opvolger en Zoon Rupyaketu,
zal wedergeboren worden als de Tathagata
Suvarnajambudhvajakañcanabha, de Arhat,
de volledige Verlichte, in de Wereldsfeer van Virajadhvaja.

Zo zal het zijn, totdat de Tathagata
Suvarnajambudhvajakañcanabha, de Arhat,
de volledige Verlichte, het Paranirvana heeft bereikt
en al zijn onderrichtingen compleet verdwenen zijn.

Zijn opvolger en Zoon Rupyaprabha,
zal in die Wereldsfeer van Virajadhvaja
de allerhoogste en volmaakte Verlichting bereiken.

Hij zal in de wereld wedergeboren worden
als de Tathagata Suvarnashatarashmiprabhasaketu,
de Arhat, de volledige Verlichte, begiftigd met volmaakte wijsheid
en een uitmuntend gedrag.

Iemand die de gelukzaligheid heeft bereikt,
de kennis heeft van de illusoire aard
van de wereld der verschijnselen;

Een voortreffelijke leidsman van mensen
in het beoefenen van morele zelfdiscipline,
een Boeddha, een Leraar van mensen en goden."

“De Verhevene had voorspeld dat zij allemaal
de allerhoogste en volmaakte Verlichting zouden bereiken.

Maar tot dat moment, Verhevene,
hadden die Tienduizend Goddelijke Zonen,
door Jvalanantaratejoraja aangevoerd,
niet bijzonder goed en uitgebreid het pad
van de Bodhisattva-krijger gevolgd.

Het is niet bekend dat zij voorheen
de Zes Perfecties beoefend hebben.

Bovendien is het niet bekend
dat zij voorheen hun handen, voeten,
ogen, hoofd (het belangrijkste lichaamsdeel),
geliefde zonen, vrouw en dochters hebben opgeven.

Ook is het niet bekend dat zij voorheen rijkdom,
graan, goud, zilver, edelstenen, parels, beril,
schelpen, kristal, koraal en juwelen hebben opgegeven.

Tevens is het niet bekend dat zij voorheen voedsel,
drank, kleding, voertuigen, bedden, zetels, woningen,
paleizen, parken, vijvers, bassins en poelen hebben opgegeven.

Eveneens is het niet bekend dat zij voorheen
hun olifanten, koeien, paarden, merries
en vrouwelijke en mannelijke bedienden hebben opgegeven.

Die vele triljoenen Bodhisattva’s hebben al eerder,
gedurende ontelbaar vele triljoenen aeonen,
door middel van onvoorstelbaar vele
en diverse honderdduizenden (goede) daden,
hulde bewezen aan de ontelbaar vele triljoenen Tathagata’s;

Ze zullen al hun bezittingen, handen, voeten,
ogen, hoofd, geliefde zonen, echtgenote, dochters,
rijkdom, graan, goud, zilver, edelstenen, parels, beril,

Schelpen, kristal, koraal, voedsel, drank, kleding, bedden,
zetels, verblijfplaatsen, paleizen, parken, tuinen, vijvers,
olifanten, koeien, paarden, merries en vrouwelijke
en mannelijke bedienden opgeven.

Bovendien zullen ze de Zes Volmaaktheden
succesvol volbrengen en vele honderdduizenden
zegeningen ontvangen, voordat de Boeddha hun voorspelt
wanneer zij de naam Tathagata zullen verkrijgen.

Wat is de reden, Verhevene, wat is de oorzaak
en door welke bron van verdiensten zijn
de Tienduizend Goddelijke Zonen;

Door Jvalanantaratejoraja aangevoerd,
afgedaald om hier in de aanwezigheid van de Boeddha
naar de Dharma te luisteren?

Waarom heeft de Boeddha hun nu al voorspeld,
dat zij in de toekomst, nadat er ontelbaar vele
triljoenen aeonen zijn verstreken;

Zij de allerhoogste en volmaakte Verlichting zullen bereiken
in de Wereldsfeer van Salendradhvajagravati,
de één na de ander, in dezelfde familie en hetzelfde geslacht?

Zij zullen wedergeboren worden in de wereld
van de tien richtingen als tienduizend Boeddha’s,
die Prasannavadanotpalagandhakuta zullen heten.

Zij zullen over volmaakte wijsheid beschikken
en een voorbeeldig gedrag vertonen
en nadat ze de gelukzaligheid bereikt hebben
en de volmaakte kennis bezitten over;

De ware aard van de wereld der verschijnselen,
worden ze uitmuntende leidsmannen in het beoefenen van
morele zelfdiscipline, leraren van mensen èn goden, Boeddha’s?"

Toen dit gezegd was, sprak de Verhevene aldus tot de edele godin Bodhisattvasamuccaya:

“Edele godin, dankzij hun grote verzameling verdiensten
en de goede daden die zij verrichten,
zijn deze Tienduizend Goddelijke Zonen;

Onder leiding van Jvalanantaratejoraja,
uit de Hemel van de Drieëndertig goden afgedaald,
om hier naar de Dharma te luisteren.

Zodra zij, edele godin, deze profetie betreffende
de Verlichting van deze drie heilige mannen te horen kregen,
kregen zij buitengewoon veel ontzag, voldoening
en vertrouwen in deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der sutra’s.

Zij verkregen voor lange tijd een kristalhelder bewustzijn,
zo zuiver als beril, met een rotsvast geloof en een oneindig
diep vertrouwen in de grenzeloze helderheid
van de natuur van de geest;

Aldus verkregen zij een grenzeloze hoeveelheid verdiensten;

Zodra zij dit gehoord hadden, edele godin,
verkregen de Tienduizend Goddelijke Zonen,
onder leiding van Jvalanantaratejoraja,
nadat zij voor zo lange tijd op zeer uitgebreide wijze;

Eerbied hadden getoond aan,
en vertrouwen hadden gesteld
in deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de sutra’s;

Een zuiver en onbezoedeld bewustzijn,
zo zuiver als beril,
totdat de profetie bewaarheid zal worden.

Edele godin, door het verzamelen van zoveel verdiensten,
door te luisteren naar de Dharma en door de kracht
van een eerder genomen besluit en gebeden;

Heb ik bij deze voorspeld dat die Tienduizend Goddelijke Zonen,
onder leiding van Jvalanantaratejoraja,
de allerhoogste en volmaakte Verlichting zullen bereiken."

"En, edele godin, wat zijn deze eerder genomen besluiten?"


Zo (eindigt) het vijftiende hoofdstuk, het Hoofdstuk over de Profetie betreffende de Tienduizend Goddelijke Zonen, in de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s.


250px-sculpture_of_aditya_the_sun_god_of_gupta_period_from_garhwa_allahabad_1870s.jpg