6.2 Hoofdstuk over de Vier Grote Koningen

fourheavenlykings512×170.jpg
Voorwaar, toen prees de Verhevene deze Vier grote Koningen:
“Bravo, bravo en nog eens bravo, 'Grote Koningen', daar jullie ter wille van de (aller)hoogste en volkomen Verlichting, verkregen na ontelbare triljoenen aeonen, bescherming bieden, verlossing schenken, bijstand verlenen, verdedigen, straffen opheffen, vrede en welvaart schenken aan 'die koningen der mensen' die deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de s?tra’s, horen en vereren, zullen jullie die koninklijke paleizen, steden, landen en die gebieden beschermen, redden, bijstaan, verdedigen, straffen opheffen, vrede en welvaart schenken. Jullie zullen die gebieden van alle angsten, verdrukkingen en problemen bevrijden, (vijandige) buitenlandse legers terugdringen, je krachtig inspannen ruzie, tweedracht en vijandigheid en strijd tussen de koningen van mensen in het gehele Jambudv?pa op te heffen. En omdat dit Jambudv?pa, aan jullie, de Vier grote Koningen, met jullie legers en stoeten toebehoort, zullen de 84.000 koningen in de 84.000 steden zich verheugen in hun heerschappij over hun koninkrijken en de vele stapels goederen en elkaar geen schade berokkenen. Zij zullen het koningschap verkrijgen door het goede karma dat in het verleden door hen is verzameld. Zij zullen tevreden zijn over de heerschappij in hun koninkrijken, elkaar geen schade berokkenen en geen misbruik van anderen maken. En als in dit Jambudv?pa in de 84.000 regionen en steden de 84.000 koningen zich met liefde en mededogen zonder ruzie, twist, vijandelijkheid en strijd toewijden aan het welzijn van alle wezens, dan zal dit Jambudv?pa dat aan jullie, de Vier grote Koningen, met jullie legers en stoeten toebehoort, volop bloeien, overvloedig, gelukkig en vol met mensen en andere wezens zijn. De aarde zal versterkt en vruchtbaarder worden. De seizoenen, maanden, weken en jaren zullen volgens "de natuurlijke tijd" verlopen. Dag en nacht, planeten, gunstige constellaties en gesternte, zon en maan zullen voorspoed schenken.
Op de juiste tijden zal het gaan regenen. De wezens in het gehele Jambudv?pa zullen schatrijk worden. Ze zullen veel plezier maken en niet jaloers zijn. Ze zullen Vrijgevig zijn. Ze zullen het pad van de tien goede daden in de hogere ethiek van lichaam, spraak en geest volgen. De meesten zullen in de hemelen wedergeboren worden en de hemelen zullen vol zijn met goden en goddelijke zonen. Welke koning onder de grote koningen der mensen er dan ook zal zijn die deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de s?tra’s hoort en vereert, en de monniken, nonnen en leken die de houders van de voornaamste s?tra’s zijn, respecteert en vereert en die uit sympathie voor de Vier grote Koningen met hun legers en gevolg en vele honderdduizenden Yaksa’s, voortdurend naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de s?tra’s, luistert, zal hij jullie lichamen verzadigen en deze goddelijke lichamen van jullie in omvang doen laten toenemen met grote kracht, door het luisteren naar de nectar van de Dharma. Grote moed, energie en kracht zal hij jullie geven. Glorie, pracht en praal zal hij jullie schenken. Aan mij, Shakyamuni, de Tathagata, de Arhat, de volmaakte Verlichte, zal die koning der mensen ontzaglijk veel hulde bewijzen. Die koning der mensen zal ontzaglijk veel eerbied tonen door allerlei diensten te verlenen aan talrijke triljoenen Tathagata’s van het verleden, heden en toekomst. Daarom zal die koning der mensen goed beschermd worden, gered, zalig verklaard, bijgestaan, verdedigd en van straf vrijgesproken worden en tevens zal er vrede en welvaart geschonken worden. Zijn koningin zal eveneens goed beschermd, gered, zalig verklaard, bijgestaan, verdedigd en van straf vrijgesproken worden, en aan haar zal, samen met de zonen van de koning, de harem en het hele paleis vrede en welvaart geschonken worden. En alle (Bescherm) goden die in dat paleis verblijven, zullen machtiger, krachtiger en begiftigd worden met onvoorstelbare zegeningen en geluk. Zij zullen verscheidene pleziertjes ervaren. De steden, landen en gebieden zullen beschermd, bewaakt en niet bedreigd worden, zonder vijanden zijn, onverslagen door vreemde machten, vrij van ongeluk en problemen.’’

Toen hij dit gezegd had, spraken de vier grote koningen Vaisravana, Dhritarastra, Vir?dhaka en Vir?paksa aldus tot de Verhevene:
"Wanneer er, Verhevene, een koning zou bestaan die ernaar zou verlangen om deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, te horen en zou wensen; om goede bescherming te hebben voor zichzelf, zijn koningin, prinsen, prinsessen en zijn hele harem, ongeëvenaarde vrede en welvaart in zijn hele paleis, zijn macht en heerschappij op onvoorstelbare wijze te vergroten, een onvoorstelbaar machtig koningschap te bezitten, een ongelimiteerde hoeveelheid verdiensten (goed karma) te verzamelen, al zijn gebieden te beschermen en te bewaken, zonder bedreigd te worden door vijanden en onverslagen door vreemde machten, geen ongeluk, pech of problemen te hebben, dan moet die koning, Verhevene, met een onverstoorde, geconcentreerde geest vol eerbied en ontzag luisteren naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, en het eer bewijzen. Vervolgens moet die koning der mensen het koninklijke paleis binnengaan, het nauwkeurig besprenkelen met diverse etherische oliën gemengd in water en het bestrooien met diverse bloemen. In dat paleis dat nauwkeurig besprenkeld is met diverse geurstoffen en bestrooid met diverse bloemen moet een hoge zetel van de Dharma, versierd met verschillende sieraden, geplaatst worden. Bovendien moet die plek verfraaid worden met verscheidene parasols, vaandels en vlaggen. Die koning der mensen moet zich goed wassen, nette, geparfumeerde kleding dragen, prachtige gewaden aantrekken, verfraaid met allerlei sieraden. Voor hem zelf moet een lagere zetel geplaatst worden. Wanneer hij op die zetel plaats heeft genomen moet hij niet overmoedig worden door zijn heerschappij. Tevens mag hij geen lust naar koninklijke heerschappij hebben. Hij moet wel luisteren naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, met een geest die vrij is van alle trots, overmoed en hoogmoed. Hij moet in de aanwezigheid van de monnik die de Dharma verkondigt, denken dat die monnik zijn leraar is. De koning der mensen moet op dat tijdstip, genegenheid en liefdevolle vriendelijkheid voelen voor zijn koningin, prinsen en prinsessen en zijn hele harem. Met liefdevolle woorden moet hij met alle leden van zijn harem converseren. Hij moet hen bevelen verschillende eerbewijzen te tonen wegens het vernemen van de Dharma. Hij moet vol van onvoorstelbare, ongeëvenaarde liefde zijn. Hij moet zich gezegend voelen door onvoorstelbare liefde en geluk. Wat zal hij zich gelukkig voelen! Hij moet gaan mediteren op ‘de illusie van het vasthouden aan een onafhankelijk zelf’. Zijn ware, diepste natuur zal dan vervuld van grootse blijdschap zijn. Hij moet opstaan voor die Verkondiger van de Dharma, met een enorme blijmoedige geest."

Toen dit allemaal gezegd was, sprak de Verhevene aldus tot de Vier grote Koningen:

"Bovendien, oh grote Koningen, moet op dat moment de koning der mensen zichzelf geheel in het wit kleden, zich in nieuwe schitterende gewaden steken, zich uitdossen met diverse sieraden en versieringen, voorzien zijn van witte parasols en dan zijn paleis verlaten met grote koninklijke macht, met een groot gevolg van vorstelijke personen en de acht verschillende gelukstekens (Ashtamangala’s) meenemen. Vervolgens moet hij de monnik, die de Dharma verkondigt, opzoeken. Maar waarom? Hoeveel stappen de koning der mensen naar hem zal zetten [evenzo vele triljoenen Boeddha’s zal hij gunstig stemmen], evenzo vele triljoenen aeonen zal hij bevrijdt zijn van het cyclisch bestaan en net zoveel triljoenen paleizen van Chakravartin koningen zal hij verkrijgen. Hoeveel stappen hij dan ook daarheen mocht wagen, evenzo zal zijn koninklijke heerschappij over zovele recente machthebbers met onvoorstelbare kracht toenemen. In vele triljoenen aeonen zal hij voorname verblijfplaatsen, goddelijke paleizen, vervaardigd uit de zeven juwelen, vele honderdduizenden edele goddelijke en menselijke paleizen verkrijgen. Hij zal grote heerschappij in al zijn toekomstige geboortes verwerven, een lang leven hebben, welbespraakt zijn, één zijn in woord en daad, beroemd zijn, over een grootse reputatie beschikken, prijzenswaardig geacht worden en gezegend worden in de wereld van de goden, mensen en Asura’s. Hij zal de allerhoogste zegeningen van goden en mensen ontvangen. Hij zal grote macht bezitten. Hij zal de macht en kracht van een grote olifant en een knap uiterlijk hebben. Hij zal beminnelijk zijn en er goed uitzien. Hij zal de allermooiste (huids)kleur bezitten. In al zijn toekomstige levens zal hij Tathagata’s ontmoeten. Hij zal over iedere goede spirituele adviseur kunnen beschikken. Hij zal een onbegrensde hoeveelheid verdiensten verzamelen. Oh, grote Koningen, nu u deze zegeningen ziet, die voortkomen uit verdiensten, moet de koning een verbond met de Verkondiger van de Dharma aangaan. Hij moet met hem honderdduizend verbintenissen sluiten.
In de aanwezigheid van die Verkondiger van de Dharma, moet hij deze Verkondiger als zijn leraar beschouwen. Hij moet aldus denken:
‘Vandaag zal Shakyamuni, de Tathagata, de Arhat, de volkomen Verlichte mijn paleis binnen treden. Vandaag zal Shakyamuni, de Tathagata, de Arhat, de volkomen Verlichte, hier in mijn paleis zijn maaltijd nuttigen.Vandaag zal ik van Shakyamuni, de Tathagata, de Arhat, de volkomen Verlichte, de Dharma vernemen, die onacceptabel voor de wereld is*.

*de Leer die tegen de stroom van de Wereld van Begeerte (Mara) ingaat, de Wereld die onder invloed van Verkeerde Zienswijzen geen enkele Leer wil horen of begrijpen die hier tegenin gaat.

Vandaag zal ik door het luisteren naar de Dharma een ‘niet-terugkerende’ (onomkeerbaar) worden in de (aller)hoogste en volkomen Verlichting. Vandaag zal ik mij verzoenen met vele triljoenen Tathagata’s en hen gunstig stemmen. Vandaag zal ik onvoorstelbaar veel eerbewijzen brengen aan de Boeddha’s van het verleden, heden en toekomst. Vandaag zal ik alle leed in alle lagere bestaanswerelden, zoals in de hellen, in het dierenrijk en in de wereld van Yama (het dodenrijk) volledig vernietigen. Vandaag zal ik de zaden planten die de bron van de verdiensten zullen zijn voor het verkrijgen van vele triljoenen lichamen met de heerschappij van Brahma-koningen. Vandaag zal ik de zaadjes planten die de bron van verdiensten zullen vormen voor het verkrijgen van vele triljoenen lichamen die in de positie van Shakra verkeren. Vandaag zal ik de zaadjes planten die de bron van verdiensten zullen zijn voor het verkrijgen van vele triljoenen lichamen met de heerschappij van een Chakravartin-koning*. Vandaag zal ik vele triljoenen moeder-voelende wezens uit de oceaan van het cyclische bestaan redden. Vandaag zal ik onvoorstelbaar veel verdiensten verzamelen die niet meer te tellen en grenzeloos zijn. Vandaag zal ik mijn gehele harem streng laten beveiligen. Vandaag zal ik hier in het paleis onvoorstelbaar grote, ongeëvenaarde vrede en welvaart brengen. Vandaag zal ik mijn gehele gebied beschermen. Ik zal het bewaken, vrij maken van bedreigingen door vijanden, en onverslagen door alle vreemde machten die er bestaan. Ik zal het bevrijden van alle rampspoed, leed en problemen! En als, grote Koningen, die koning der mensen met dezelfde eerbied voor de Dharma, die monniken, nonnen en leken die de houders van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, zouden respecteren, vereren en eerbiedigen en ze zouden aan jullie, de Vier grote Koningen, het beste deel van de door hen vergaarde verdiensten geven, dan zal door de Vier grote Koningen met hun legers en gevolg, massa’s goden, en vele honderdduizenden Yaksa’s, die koning der mensen door zijn grote verzamelingen verdiensten en goede karma, enorme voorspoed ervaren in zijn huidige, onvoorstelbare, grote koninklijke heerschappij. Zijn verdiensten, deugden, macht en heerschappij zullen geweldig toenemen en hij zal altijd een goed en gezond lichaam (en geest) hebben. Hij zal begiftigd worden met de allernieuwste, onvoorstelbare, grootse koninklijke pracht en praal. Bovendien zal hij verfraaid zijn met roem, uitzonderlijke begaafdheid, pracht en praal. Al zijn tegenstanders en vijanden zullen volledig verslagen worden in overeenstemming met de Dharma.’’’

*Chakravartin: Koning die het wiel van de Dharma in beweging zet. Zij leven enkel in tijden wanneer de mensen in deugdzaamheid leven en hun levensspan meer dan 80.000 jaren bedraagt, maar daar bezitten de mensen in dit gedegenereerde tijdperk het verdienstelijke Karma niet voor.
[In de Sumerische tijdstabellen staan ook levensspannen van 'god-koningen' weergegeven op Kleitabletten die regeringsperiodes van soms zo'n 60.ooo jaar aangeven, en die al leefden op deze Aarde vanaf zo'n 450.000 v Chr. tot aan de Zondvloed (10.800 v Chr.) en ver daarna...; zie de boeken van Zecharia Sitchin; the 12th Planet, Earth Chronicles and the Cosmic code]
Er bestaan 4 van dergelijke vorsten, ieder met een kostbaar wiel van goud, zilver, koper of ijzer. Die vorsten regeren over de 4 grote gebieden, noord, zuid, oost en west. De vorst van het gouden wiel regeert de hele wereld; de vorst van het zilveren wiel de oostelijke, westelijke en zuidelijke regionen; de vorst van het koperen wiel het oosten en zuiden; de vorst van het ijzeren wiel alleen het zuiden. Hun functie is om over hun onderdanen volgens de Dharma te regeren.

Toen hij zo gesproken had, zeiden de Vier grote Koningen het volgende tegen de Verhevene:
“Wanneer er, Verhevene, een koning der mensen zou zijn, die naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, luistert met dezelfde eerbied en respect voor de Dharma en hij zou die monniken, nonnen en leken die de houders van de voornaamste s?tra’s zijn, eren, vereren, respecteren en ontzag voor hen hebben en hij zou zijn paleis volledig gezuiverd hebben ter wille van ons, de Vier grote Koningen en als hij het zou besprenkelen met diverse geparfumeerde wateren en samen met ons, de Vier grote Koningen naar de Dharma luisteren, omwille van zichzelf en alle goden zelfs een klein gedeelte van zijn verdienste zou weggeven, dan zou deze koning der mensen, onmiddellijk nadat de monnik die de Dharma verkondigt en bij de zetel van de Dharma is aangekomen en erop is gaan zitten, de verspreiding van verscheidene geurstoffen (wierook) veroorzaken. Zodra hij de verspreiding van de verscheidene geurstoffen heeft veroorzaakt, Verhevene, ter wille van het eren van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, zullen er kruipplanten uit voortkomen die verschillende geuren en odeurs hebben, die naar de hemel stijgen. Op datzelfde ogenblik, in diezelfde seconde zullen er in de lucht boven meerdere paleizen van ons, de Vier grote Koningen, parasols oprijzen van kruipplanten die verschillende heerlijke geuren verspreiden. Zij zullen verrukkelijke geuren ruiken. Goudkleurige lichten zullen er schijnen. En door al dat licht zullen onze woningen worden verlicht. Er zullen uit kruipplanten parasols voortkomen met verschillende heerlijke geuren. Zij zullen verrukkelijk ruiken. Er zullen goudkleurige lichten schijnen. En door dat licht zullen onze woningen worden verlicht. En op datzelfde moment, Verhevene, zullen er parasols uit kruipplanten ontstaan, die verscheidene heerlijke geuren verspreiden in de lucht boven de verschillende paleizen van Brahma, de Heer van 'de Sfeer van Verlangen', van Shakra, Koning van de goden, van Sarasvat?, de grote koningin, van Dridha, de grote godin, van Sri, de grote godin, van Samjñaya, de grote generaal van de Yaksa’s, van 'de Acht en Twintig' grote generaals van de Yaksa’s, van Maheshvara, de goddelijke zoon, van Vajrapani, de grote generaal van de Yaksa’s, van Manibhadra, de grote generaal van de Yaksa’s, van Har?t? met haar gevolg van Vijfhonderd zonen, van Anavatapta, de grote koning van de Naga’s en van Sagara, de grote koning van de Naga’s. En zij zullen de verscheidene verrukkelijke geuren (aroma’s) ruiken. En er zullen goudkleurige lichten zichtbaar worden in hun verblijven. Door dit licht zullen al hun verblijven worden verlicht.’’

Toen dit gezegd was, sprak de Verhevene aldus tot 'de Vier Grote Koningen':
“Er zullen niet alleen parasols ontstaan uit kruipplanten die verschillende heerlijke geuren verspreiden boven jullie verblijven in de hemelen, grote Koningen, de Vier grote Koningen. Waarom is dat zo? Zodra, grote Koningen, deze verscheidene parfums verspreid zijn door die koning der mensen door het vereren van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, en er rijzen kruipplanten op die verschillende heerlijke geuren verspreiden uit die ene lepel met parfum die hij in zijn hand genomen heeft, dan zullen er op datzelfde ogenblik, in deze gehele drieduizendvoudige* maal vele duizenden wereldsystemen, waarin honderdmiljoen [en meer...] manen, zonnen, grote oceanen, Sumeru’s; Koningen van de bergen, Chakravada’s en Mahachakravada’s; Koningen van het gebergte, werelden met de vier grote continenten, goden behorend tot de groep van goden van 'de Vier grote Koningen', de Drieëndertig-goden, de Yama-goden, de Tushita- goden, Nirmanarati-goden, de Paranirmitavashavartin-goden, goden die verblijven in het stadium van de eindeloze Ruimte, goden die verblijven in het stadium van eindeloos (puur) Bewustzijn, goden die verblijven in het stadium van het Niets, goden die verblijven in het stadium van noch Bewustzijn noch geen-Bewustzijn, onder al deze in deze drieduizendvoudige maal vele duizenden wereldsystemen, onder honderden miljoenen groepen van 'Drieëndertig goden' en in de lucht boven de verscheidene verblijven van alle verschillende groepen goden, de Naga’s, Yaksa’s, Gandharva’s, Asura’s, Garuda’s, Kimnara’s en Mahoraga’s, parasols ontstaan uit kruipplanten van verschillende heerlijke geuren. En zij zullen verrukkelijke geuren ruiken. In de woningen van alle goden zullen goudkleurige lichten zichtbaar worden. En door dat licht zullen de woningen van alle goden worden verlicht. En net als in hemelen boven de woningen van alle goden in de drieduizendvoudige maal vele duizenden wereldsystemen zullen deze parasols van kruipplanten met verschillende heerlijke geuren oprijzen. Dus, Grote Koningen, door de kracht van de schittering van deze Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, zullen er zodra de verschillende parfums verspreid zijn door de koning der mensen door het vereren van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, kruipplanten voortspruiten die verschillende geuren zullen verspreiden. Op datzelfde moment zullen er in al de tien richtingen in de talrijke wereldsystemen in de zovele triljoenen 'Zuivere Landen' van de Boeddha’s als er zandkorrels in de Ganges zijn, parasols in de lucht oprijzen die bestaan uit kruipplanten van verschillende geuren, net zoveel als er vele triljoenen Tathagata’s zijn, gelijk aan alle zandkorrels in de Ganges. En onder deze talrijke triljoenen Boeddha’s zal men verschillende verrukkelijke geuren ruiken. Goudkleurige lichten zullen zichtbaar worden. En door al dat licht zullen al die vele triljoenen 'Zuivere Boeddha-Landen', zo talrijk als alle zandkorrels in de Ganges, oplichten.

*Skr. Trisahasra-Mahasahasra-Lokadhatu. Er worden drie 'Wereld-Elementen' (Lokadhatu) onderscheiden:1. De kleine Chiliokosmos, die bestaat uit duizend Wereldbergen met ieder vier Continenten, Sub-continenten etc. 2. De middelste Chiliokosmos, die bestaat uit duizend x duizend van zulke Wereldsystemen. 3. De grote Chiliokosmos, die duizend x duizend x duizend van zulke kleine Wereldsystemen omvat, wordt hier (in overeenstemming met J. Nobel) als de 'drieduizendvoudige maal vele duizenden Wereldsystemen' aangeduid. (s. A.J. Nobel, S.16 f.)

Zodra, grote Koningen, deze en soortgelijke grote wonderen zich hebben voorgedaan, zullen vele triljoenen Tathagata’s, zoveel als er zandkorrels in de Ganges zijn, denken aan 'die Verkondiger van de Dharma' en zullen hem prijzen en gelukwensen: ‘Bravo, bravo, beste broeder! Nogmaals bravo, beste broeder, daar jij de wens hebt om op deze manier tot in detail deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, bekend te maken, waarvan de betekenis zo diepzinnig is, waarvan de luister zo diep is en die zo begenadigd is met ondenkbare verdiensten. En die wezens die enkel luisteren naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s, zullen niet begenadigd worden met minder verdiensten, niet minder dan zij die het opnemen*, het in bewaring hebben, het reciteren, het begrijpen, het in zichzelf realiseren en het tot in de details uitleggen in de bijeenkomst. Waarom is dat zo? Zodra, beste broeder, zij de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der s?tra’s horen, zullen talrijke triljoenen Bodhisattva’s ‘Onomkeerbaar’ op het Pad naar de allerhoogste en volmaakte Verlichting worden.’’’

Voorwaar, toen spraken die talrijke triljoenen Tathagata’s aan alle kanten in de tien richtingen in zovele triljoenen Boeddha-Landen als dat er zandkorrels in de Ganges zijn, ieder gevestigd in zijn Boeddha-Land, op dat moment met één stem, als één weergalmend geluid, aldus tot de monnik die de Dharma verkondigde op de zetel van de Dharma:

*Vanwege hun altruïstische motivatie en de juiste intentie waarmee zij naar deze Suvarnabhasa luisteren, worden talrijke triljoenen Bodhisattva’s "Onomkeerbaar" op het Pad naar de volmaakte Verlichting. "Hij die zoekt en niet werkelijk verlangt, zal niet vinden, al wordt het hem in de hand gegeven. Maar zoekt hij het allerzeldzaamste ter wereld met oprecht verlangen, dan zal hij het ontdekken, al ligt het onder de Bergen begraven." De Boeddha zei: "Ik kan je slechts de Weg wijzen, maar die zul jezelf moeten bewandelen!"

marduk_jk

[*Sumerisch Kleitablet 4.500 jaar oud, Cylinder seal VA-243 in het Berlijns Nabije Oosten Museum, toont o.a. het Scheppingsepos, oftewel Enuma Elish.

Tevens staat ons zonnestelsel afgebeeld en de godheid Enlil e.a., met de zon, de maan en 10 planeten. De 10e Planeet wordt Nibiru genoemd en wordt in de wetenschap als Planeet X aangeduid, die eens in de 3600 jaar (1 sjar) een eliptische baan om onze Zon maakt. De Anunnakies, de Nefilim in de bijbel genoemd (Zij die uit de Hemel afdaalden) zijn afkomstig van die 12e Planeet Nibiru. Volgens de gevonden kleitabletten hebben de Nefilim (Enki en Ninhursag, Hoofd van de Medische Dienst) Adapa geschapen, na een reeks genetisch gemanipuleerde experimenten met een eicel van een Homo Erectus en het 'semen' van de mannelijke Nefilim, zo'n 300.000 jaar geleden in Sumerie (nu Irak).
Zodoende kan Adamu, de 1e mens, de 1e reageerbuisbaby genoemd worden, en was Eva een kloon van Adamu, die later van Sumerie naar Afrika vertrok, zo'n 250.000 jaar geleden.
Bronnen: the 12th Planet; Lost Book of Enki by Zecharia Sitchin]

hugecandle2.gifhugecandle2.gifhugecandle2.gifhugecandle2.gif