6.1 Hoofdstuk over de Vier Grote Koningen

dsc00388.JPGdsc00389.JPG

Voorwaar, toen de grote koning Vaisravana, ook wel Jambhala of Kubera genoemd, wachter van het noorden, heerser over de Yaksa’s, god van de rijkdom en weelde; de grote koning Dhritarastra, wachter van het oosten, heerser over de Ghandarva’s, door de lucht zwevende hemelse muzikanten; de grote koning Virudhaka, wachter van het zuiden, heerser over de Kumbhanda’s, dwergen met buffelgezichten; en de grote koning Virupaksa, wachter van het westen, heerser over de Naga’s (slangen) en bewaker van de Boeddha-relikwieën, van hun zetels opstonden en hun mantel over de schouder legden, met hun rechter knie op de grond knielden en met gevouwde handen een gebaar van eerbied toonden aan de Boeddha, spraken zij* aldus tot de Verhevene:
fourheavenlykings512×170.jpg
“Overwinnaar, deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, is verkondigd door de Tathagata, bewaakt en beschermd door alle Tathagata’s en Bodhisattva’s, vereerd door de menigten van goden en Oppergoden, geëerd, geprezen en verheerlijkt door alle Wereldbeschermers, schijnt in de verblijfplaatsen van alle goden, verleent de allerhoogste zegen aan alle wezens, vernietigt alle leed in de hellen, de dierenrijken en de wereld van Yama (het dodenrijk), vernietigt alle angsten, verdrijft alle vijandige legers, stilt alle hongersnoden, geneest alle ziekten, heft alle negatieve planetaire constellaties op, schenkt opperste rust, beëindigt verdriet en problemen, ruimt de diverse rampspoeden uit de weg en vernietigt vele honderdduizenden kwellingen. Wanneer, Verhevene, deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s in de menigte tot in de details wordt uiteengezet, zullen de goddelijke lichamen van ons, de Vier grote Koningen, samen met onze legers en ons gevolg, groeien als kool, alleen al bij het vernemen van de nectar van de Dharma. Ons lichaam zal vervuld worden van moed, kracht en energie. Ons lichaam zal vol van glans, glorie, pracht en praal zijn. Verhevene, de vier grote koningen, zullen trouw aan de Dharma zijn, de Dharma verkondigen en ons laten leiden door de Dharma. Door de Dharma, Verhevene, zullen wij heerschappij uitoefenen over de goden, Naga’s, Yaksa’s (natuurgeesten), Gandharva’s (hemelse muzikanten), Asura’s (de oude goden), Garuda’s (goden van het luchtruim), Kimnara’s** (Centaurs) en Mahoraga’s. Wij zullen de hordes Bhuta’s, die genadeloos en meedogenloos zijn en hun glorie van anderen stelen een zware nederlaag toebrengen.


*Deze vier Digpala’s of Lokapala’s, krijgers die o.a. de taak hebben de Boeddha en de Dharma te beschermen.

**Kinnara’s (Sanskiet) zijn volgens sommige teksten 'hemelse muzikanten', net zoals de Gandharva’s en Mahoraga’s. Ze worden beschreven als wezens met een paardenhoofd met een menselijk lichaam en als wezens met een mensen- gezicht en het lichaam van een paard. (zoals de Griekse Mythologie vermeldt als: de Centaurs, halfgoden). Bron: The Origin of the Young God; Kalidasa’s Kumarasambhava, 1985.


Wij, de Vier grote Koningen, Verhevene, samen met de Acht en Twintig grote generaals van de Yaksa’s en met de vele andere honderdduizenden Yaksa’s, zullen met onze alziende goddelijke ogen, die kristalhelder zijn en de menselijke ogen ver overtreffen, voortdurend waken over het gehele Jambudvipa en het beveiligen en beschermen. Om deze reden, Verhevene, is de naam 'Wereldbeschermer' aan ons ‘de Vier grote Koningen’ toegekend. Wij, de Vier grote Koningen, Verhevene, zullen aan alle gebieden die in dit Jambudvipa verslagen zullen worden door buitenlandse vijandige legers, die door hongersnoden worden getroffen of door ziekte of door verscheidene honderden onderdrukkers, bijstand verlenen en de monniken die de houders van de Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, zijn, bemoedigen, hoop geven en aansporen. En als, Verhevene, deze monniken de Dharma verkondigen door de magische kracht, invloed en aanmoediging van ons, de Vier grote Koningen, en wij daar naderbij zullen komen, zullen zij in die gebieden tot in de bijzonderheden deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, verkondigen. Alle rampspoeden en diverse andere honderdduizenden vormen van lijden die deze gebieden hebben getroffen, zullen beëindigd worden. In welk gebied dan ook, Verhevene, waar een koning van mensen verblijft, waar monniken die de bewaarders van de belangrijkste sutra’s zijn, binnen zullen treden, daar zal deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, naartoe worden gebracht. En wanneer, Verhevene, een koning van mensen, die deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, zou horen en na het gehoord te hebben bescherming zou bieden, verlossing zou schenken, hulp en bijstand zou verlenen aan de monniken die de houders van de belangrijkste sutra’s zijn, en hun vijanden zouden afweren, dan zullen wij, de Vier grote Koningen, Verhevene, bescherming bieden, verlossing schenken, bijstand verlenen, afweer bieden, vrede stichten en voorspoed schenken aan die koning van mensen en aan alle wezens in het hele land. En wanneer, Verhevene, de koning van de mensen deze monniken, nonnen en leken* die de belangrijkste sutra’s in bewaring hebben, zou zegenen en helpen, dan zullen wij, de Vier grote Koningen, de wezens in elk district van die koning van mensen volop zegenen en met geschenken, goederen en handelswaar overladen. Wanneer, Verhevene, de koning der mensen, de monniken, nonnen en leken die de belangrijkste sutra’s in bewaring houden, zou eren, respecteren, en ontzag voor hen zou hebben, dan zullen wij, Verhevene, ervoor zorgen dat die koning der mensen meer vereerd en gerespecteerd wordt dan alle andere koningen en bovendien zal hij overal geprezen worden!


*Bhiksu, Bhiksuni, Upasaka en Upasika


En toen prees de Verhevene zowaar 'de Vier grote Koningen':
“Bravo, bravo, 'Grote Koningen!' Bravo, bravo! Omdat jullie diensten verleend hebben aan voorgaande Boeddha’s, ontzaglijk veel verdiensten hebben verzameld, vereerd zijn door vele triljoenen Boeddha’s en hun hulde hebben bewezen, trouw aan de Dharma zijn, de Dharma verkondigen, heerschappij uitoefenen over goden en mensen volgens de Dharma en omdat jullie al gedurende lange tijd toegewijd zijn aan het welzijn van alle moeder-voelende wezens, alle ongemakken uit de weg hebben geruimd, met de motivatie om alle wezens liefde, mededogen, welvaart en welzijn te schenken èn met de opdracht om alle voelende wezens welzijn en zegeningen te schenken; en omdat jullie, de Vier grote Koningen, die koningen der mensen, die de intentie hebben om deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, te vereren, beschermen zullen en verlossing, bijstand, afweer en vrede zullen schenken, zal daarom het Pad van de Dharma van de Boeddha’s van het verleden, heden en toekomst bewaakt en behouden blijven door jullie, de Vier Grote Koningen, samen met jullie legers en stoeten en met vele honderdduizenden Yaksa’s. Daarom zullen jullie, de Vier grote Koningen, de overwinning behalen met jullie legers en gevolg en talrijke honderdduizenden Yaksa’s wanneer jullie de strijd zullen aangaan met de goden en Asura’s. En de Asura’s zullen verslagen worden. Voorzeker zullen jullie bescherming bieden, bijstand verlenen, verdedigen, vrede en welzijn schenken aan die monniken, nonnen en leken die houders van de voornaamste sutra’s zijn, ter wille van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s.

Toen de grote koning Vaisravana , de grote koning Dhritarastra, de grote koning Virudhaka en de grote koning Virupaksa van hun zetels opstonden met de cape over de schouder, met hun rechter knie op de grond gezeten en met de beide handen een gebaar van eerbied tonend aan de Volkomene, spraken zij aldus tot de Volkomene:
“Overal, Verhevene, waar in toekomstige tijden deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, in dorpen, steden, koloniën, districten, landen, koninklijke paleizen zal rondgaan en welke koning der mensen dan ook die in dat gebied deze sutra zal ontvangen, Verhevene, daar zal iemand zijn die heerschappij zal uitoefenen volgens 'de Verhandeling over het Koningschap', genaamd: “Instructies betreffende Goddelijke Koningen’’, en die zal deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, horen en vereren en zal deze monniken, nonnen, leken die de voornaamste sutra’s in bewaring hebben, respecteren en vereren en zal hij door de nectar van het voortdurend luisteren naar de Dharma van de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, deze goddelijke lichamen van ons, de Vier grote Koningen, met alle macht vergroten en verheerlijken, samen met onze legers en stoeten en de vele honderdduizenden Yaksa’s. En hij zal ons enorme moed, energie en kracht geven. Door hem zal onze glorie, pracht en praal enorm toenemen. Daarom zullen wij, de Vier grote Koningen, Verhevene, met onze legers en ons gevolg en met honderdduizenden Yaksa’s die over onzichtbare lichamen beschikken, nu en in de toekomst en overal waar we verschijnen in dorpen, steden, nederzettingen, districten, landen en koninklijke paleizen, daar zal deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, rondgaan en zullen wij bescherming bieden, verlossing schenken, bijstand verlenen, afweer bieden, straffen opheffen, het zwaard uitbannen, vrede en welvaart schenken aan hun koninklijke paleizen, landen en regionen. En wij zullen al deze gebieden bevrijden van alle angsten, verdrukkingen en problemen. En we zullen de vijandige buitenlandse legers terugdringen. En mocht er een andere vijandige koning in de buurt van die koning der mensen zijn die luistert naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, en het vereert, en die vijandige koning zou in gedachten hebben om dat gebied met een viervoudig leger binnen te vallen om het te vernietigen, dan zal er inderdaad, Verhevene, op datzelfde moment, door de majestueuze en magische kracht van deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, een conflict ontstaan tussen die naburige vijandelijke koning en andere koningen. En er zullen allerlei regionale verstoringen in zijn eigen regio plaatsvinden. Er zullen ernstige problemen met andere koningen ontstaan en ziektes veroorzaakt door planetaire storingen, zullen zich in zijn gebied manifesteren. Honderden verschillende problemen en krankzinnigheden zullen zich in zijn gebied voordoen. En als, Verhevene, in het gebied van die naburige vijandige koning, dan zulke verschillende benauwdheden en honderden verschillende krankzinnigheden oprijzen en als die vijandige koning samen met zijn viervoudige leger van plan is en aanstalten maakt om die regio waar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, aanwezig is, binnen te vallen om het te vernietigen, dan zullen wij, Verhevene, de Vier grote Koningen, met onze legers en gevolg, samen met honderdduizenden Yaksa’s, met onze onzichtbare lichamen daar naartoe gaan. We zullen dat vijandige buitenlandse leger terugdringen naar waar het vandaan kwam. We zullen hen honderden verschillende problemen en krankzinnigheden toebrengen en obstakels creëren zodat dat buitenlandse vijandige leger niet bij machte zal zijn dat gebied binnen te vallen en te plunderen.KUBERA, god van de Rijkdom, de Grote Koning Vaisravavana, Wachter van het Noorden, Heerser over de
Yaksa's


k51.jpeg